ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ เรื่อง วิธีแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ เรื่อง วิธีแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 มี.ค. 2566

| 1,153 view

ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ

เรื่อง วิธีแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

--------------------

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นวันเลือกตั้ง และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ กำหนด วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร ๒ รูปแบบ ได้แก่

(๑) ที่เลือกตั้งกลาง (คูหา) ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ในวันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

(๒) การออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ โดยส่งบัตรเลือกตั้งให้ถึงสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ภายในวันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) นั้น

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

๑. วิธีการแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

๑.๑ ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout  ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยจะต้องมีการกรอกข้อมูล (๑) บัตรประจำตัวประชาชนรุ่นสมาร์ทการ์ดฝังชิป และ (๒) หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

๑.๒ ยื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ (ฝ่ายกงสุล) ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๖ โดยยื่นแบบฟอร์มใบลงทะเบียน ส.ส. ๑/๗ (นร) ตามแนบท้ายประกาศ (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://mumbai.thaiembassy.org/ หัวข้อ “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ปี ๒๕๖๖” หรือ QR code ท้ายประกาศ) และแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (๑) บัตรประจำตัวประชาชน (๒) หนังสือเดินทาง (๓) เอกสารหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร

๑.๓ กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามวิธีข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ ผู้ประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการยื่นเอกสารแทนที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ โดยแนบแบบฟอร์มคำขอลงทะเบียน ส.ส. ๑/๗ (นร) และสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ประสงค์ขอใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง นอกจากนี้ ผู้ประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสามารถส่งเอกสารข้างต้นให้แก่สถานกงสุลใหญ่ฯ ทางไปรษณีย์ โดยระบุที่อยู่หน้าซอง Royal Thai Consulate-General, Mumbai Address: Express Towers, 12th Floor, Barrister Rajni Patel Marg, Nariman Point, Mumbai, Maharashtra 400021 ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึง ๙ เมษายน ๒๕๖๖ โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องมาถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๖

๒. คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดให้ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดำเนินการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรใหม่ทั้งหมด โดยยกเลิกบัญชีเดิมที่เคยลงทะเบียนไว้ ดังนั้น คนไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งใหม่ตามวิธีดังกล่าว

๓. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หมายถึง ผู้มีสัญชาติไทย (ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า
๕ ปี) ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง โดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วันนับจากวันเลือกตั้ง และต้องไม่เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง และไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิิทธิเลือกตั้ง กล่าวคือ ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ไม่อยู่ระหว่างเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดหรือไม่ไม่ถูกคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นบุคคลวิกลจริต

๔. สถานกงสุลใหญ่ฯ จะประชาสัมพันธ์ข้อมูลและลงประกาศบนเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ https://mumbai.thaiembassy.org/ หัวข้อ “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ปี ๒๕๖๖” และเฟสบุ๊ค “Royal Thai Consulate-General, Mumbai” โดยหากมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน                                              

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖

ประกาศ_สกญ._วิธีแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร_page-0001 ประกาศ_สกญ._วิธีแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร_page-0002  

แบบขอลงทะเบียน_ส.ส._1-7

 

 

สส._1-7

(แบบขอลงทะเบียน ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน/ขอเปลี่ยนแปลงการขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรและขอยกเลิกการลงทะเบียนการขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร- ส.ส. ๑/๗ (นร))

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ