ข้อมูลสำหรับบริษัทเอกชนไทยที่ต้องการจ้างชาวอินเดียไปทำงานที่ประเทศไทย

ข้อมูลสำหรับบริษัทเอกชนไทยที่ต้องการจ้างชาวอินเดียไปทำงานที่ประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ม.ค. 2566

| 15,406 view

การขอรับการตรวจลงตราเพื่อเข้ามาทำงานในประเทศไทย

เอกสารที่ต้องยื่นประกอบด้วย

1.  แบบ ตท. 3 ฉบับจริง ใบอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และต้องเป็นฉบับล่าสุด ที่มีอายุไม่เกิน 30 วัน   

2. หนังสือจากบริษัทไทยที่จะจัดจ้างงานคนอินเดีย ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการว่าจ้าง ตำแหน่งงาน เงินเดือน ระยะเวลาการว่าจ้าง (พร้อมสำเนา แสดงวุฒิการศึกษา/ประสบการณ์ทำงานของคนอินเดีย)

3. หนังสือรับรองการจ้างงาน (ตามแบบฉบับของกระทรวงแรงงาน)

4. หลักฐานของบริษัทที่ไทยจะจัดจ้าง เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือใบทะเบียนพาณิชย์

5. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 6 เดือน

6. หนังสือบริคณฑ์สนธิ/ข้อบังคับของบริษัท

                - ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  

                - รายละเอียดการดำเนินกิจการของบริษัท

7. รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีการค้า (ภงด. 50 ภ.พ 30  ย้อนหลัง 1 ปี)

8. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)

9. งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ย้อนหลัง 1 ปี

10. บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวทั้งหมดที่ทำงานกับบริษัท (ระบุสัญชาติและตำแหน่ง)

11. แผนภูมิแสดงตำแหน่งงานของบริษัท และแผนที่ตั้งของบริษัทฯ

หมายเหตุ

 1) ผู้ขอรับการตรวจลงตราคนอินเดียจะต้องยื่นเอกสารข้างต้น (1-11) พร้อมใบคำร้องขอรับตรวจลงตรา ที่ บริษัท VFS หรือ ฺBLS (มุมไบ) (outsourcing agent) และจ่ายค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (ระยะเวลาการดำเนินการ 3 วันทำการ)

2) สถานกงสุลใหญ่ฯ รับพิจารณาคำร้องขอรับการตรวจลงตราให้แก่คนอินเดียที่มีถิ่นพำนักจากรัฐมหาราษฏระ  รัฐคุชราต รัฐกัว และรัฐมัธยประเทศ เท่านั้น