การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 พ.ย. 2565

| 5,749 view

การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

 

สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาที่ประเทศอินเดีย ในเมืองปูเน่และเมืองอื่นๆ หากได้รับหมายเรียกไปเข้ารับราชการทหาร (ส.ด. 49)  สามารถขออนุญาตผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. ขอใบรับรองจากมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยที่เรียนอยู่ ว่าเรียนวิชาอะไร สังกัดมหาวิทยาลัยอะไร ปีไหน และจะใช้เวลาอีกกี่ปีจะจบการศึกษา (จะได้รับจดหมายเป็นภาษาอังกฤษ)

2. หลังจากได้ใบรับรองจากมหาวิทยาลัยแล้ว ขอให้นักศึกษาแปลเอกสารเป็นภาษาไทยโดยละเอียด(เอกสารฉบับแปลนี้จะแนบไปกับข้อ 1) 

3. เตรียมเอกสารอื่นๆ  ประกอบด้วย 

3.1 สำเนาทะเบียนบ้าน

3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.3 หนังสือเดินทาง 

3.4 สำเนาหมายเรียกเกณฑ์ทหาร 

4. สำหรับท่านที่อาศัยอยู่ในรัฐมหาราษฏระ คุชราต กัว มัธยประเทศ  สามารถขอให้ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ดำเนินการเพื่อออกหนังสือขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (ตัวอย่างหนังสือขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร)

5. สำหรับนักศึกษาที่สะดวกเดินทางมายังมุมไบสามารถมายื่นได้ด้วยตัวเองและรอรับเอกสารดังกล่าวได้  หรือหากประสงค์จะให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ดำเนินการส่งกลับให้ทางไปรษณีย์ ก็สามารถแจ้งความประสงค์ในคราวที่ส่งเอกสาร 

6. ในกรณีไม่แน่ใจว่าจะสามารถดำเนินการอย่างไร สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์ของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ [email protected] 

7. การขอหนังสือขอผ่อนผันเกณฑ์ทหารไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกเอกสาร 

 

หมายเหตุ การออกเอกสารผ่อนผันเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตนแทนการไม่ไปรับคัดเลือกและต้องส่งเอกสารที่ได้รับจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ไปให้ที่บ้านหรือครอบครัวดำเนินการไปยื่นแทนที่สัสดีอำเภอ หรือ ที่ภูมิลำเนาทหารที่นักศึกษาได้รับใบ ส.ด. 49 นั่นเอง 

อนึ่ง หลังจากที่สำเร็จการศึกษาแล้ว บัณฑิตยังต้องมีหน้าที่ไปรายงานตัวเพื่อรับคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร

 

* * * * * * * * * * *