การขอจดทะเบียนสมรส และทะเบียนหย่า

การขอจดทะเบียนสมรส และทะเบียนหย่า

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 พ.ย. 2565

| 19,994 view

1. ข้อมูลทั่วไป

 1. การจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนหย่าที่สถานกงสุลฯ จะกระทำได้
  เฉพาะการจดทะเบียนระหว่างบุคคลสัญชาติไทย หรือระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับต่างชาติ และเป็นการจดทะเบียนตามกฎหมายไทย
 2. การขอจดทะเบียนฯ ต้องติดต่อนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ
  ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องส่งเอกสารประกอบให้เจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อเตรียมจัดพิมพ์
  เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 3. การจดทะเบียนฯ จะนัดหมายเจ้าหน้าที่กงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ ระหว่างเวลา 14.30-15.30 น. ในวันทำการ และใช้เวลาประมาณ 30 นาที ไม่เสียค่าธรรมเนียม

2. เอกสารประกอบคำร้องการขอจดทะเบียนสมรสมี ดังนี้

 1. กรอกรายละเอียดในคำร้องขอจดทะเบียนสมรส และลงชื่อทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
 2. หนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
 3. บัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
 4. ในกรณีที่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนและหย่าแล้ว ต้องมีสำเนาทะเบียนหย่ามาแสดงด้วย
 5. ในวันจดทะเบียนสมรสต้องนำพยานไปด้วย 2 คน พยานต้องนำหนังสือเดินทาง
  และบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านไปด้วย
 6. ใบรับรองความเป็นโสดของฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารมาก่อนทั้งจากไทยและอินเดีย 

หมายเหตุ : การจดทะเบียนสมรสที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ มีผลสมบูรณ์ตามกฏหมายไทย แต่ไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายอินเดีย หากประสงค์จะให้การจดทะเบียนสมรสมีผลทางกฏหมายทางอินเดีย กรุณาติดต่อทางการอินเดียในแต่ละรัฐเพื่อขอทราบรายละเอียด

3. เอกสารประกอบคำร้องการขอจดทะเบียนหย่ามี ดังนี้

 1. กรอกรายละเอียดในคำร้องขอจดทะเบียนหย่า และลงชื่อทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
 2. ทะเบียนสมรสต้นฉบับของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย (หากเป็นภาษาต่างชาติ ขอให้นำเอกสารดังกล่าวไปแปลและรับรองจากทางการของประเทศนั้น)
 3. หนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
 4. บัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
 5. ในวันจดทะเบียนหย่าต้องนำพยานไปด้วย 2 คน ( คนไทยหรือต่างชาติก็ได้ ) โดยพยานต้องนำหนังสือเดินทางและบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านไปด้วย

 

* * * * * * * * * *