หนังสือมอบอำนาจ (Letter of Power of Attorney)

หนังสือมอบอำนาจ (Letter of Power of Attorney)

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 พ.ย. 2565

| 34,941 view

1. ในปัจจุบันคนไทยในต่างประเทศสามารถติดต่อขอให้เจ้าหน้าที่กงสุลเป็นพยานในการทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อจัดการในภารกิจต่าง ๆ ดังนี้

 1. การขอหนังสือรับรองความเป็นโสด
 2. การขอจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
 3. การขอเปลี่ยนชื่อตัว
 4. การขอตั้งชื่อรอง
 5. การขอตั้งชื่อสกุลใหม่ อาทิ ประสงค์เปลี่ยนนามสกุลหลังสมรส
 6. การขอคัดสำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล
 7. การขอคัดสำเนาใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า ทะเบียนการหย่า
 8. การขอแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร ได้แก่ สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนบ้าน
 9. มอบอำนาจให้ญาติทำหนังสือเดินทางให้บุตรที่ประเทศไทย
 10. มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน ห้องชุด
 11. มอบอำนาจจัดการเรื่องธนาคาร เรื่องอื่นๆ

 

หมายเหตุ : การขอรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจจะต้องดำเนินเรื่องด้วยตัวเอง ที่สถานกงสุลฯ

 

2. เอกสารประกอบ ขอให้ผู้ติดต่อขอทำหนังสือมอบอำนาจนำหนังสือเดินทางพร้อมสำเนามาใช้ประกอบการยื่นขอบริการรับรองเอกสาร พร้อมทั้งแจ้งรับรองสำเนาหนังสือเดินทางด้วย

 

3. กรณีมีความประสงค์จะติดต่อสอบถามปัญหากับเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ

 

* * * * * * * * * *

เอกสารประกอบ

หนังสือ_มอบอำนาจ_EN
หนังสือมอบอำนาจ_ทั่วไป