บริการคนไทย / Services

บริการคนไทย / Services

การยื่นขอรับรองเอกสาร (นิติกรณ์)

การยื่นขอรับรองเอกสาร (นิติกรณ์)

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ย. 2565

| 12,282 view

ระบบการรับรองนิติกรณ์ คือ การที่เจ้าหน้าที่กงสุล ซึ่งเป็นพนักงานตามกฎหมายลงลายมือชื่อและตราประทับในตำแหน่งที่ รับรองความถูกต้องตามกฎหมายของเอกสารต่างๆ ทั้งเอกสารสำคัญที่ทางราชการออกให้ และนิติกรรมที่จัดทำขึ้นโดย เอกชน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับประเพณีที่นานาชาติปฏิบัติระหว่างกัน  

ขอเรียนว่า สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ได้เปิดให้บริการรับรองเอกสารต่างๆ โดยมีระเบียบปฏิบัติในการยื่นขอรับรองเอกสาร ดังนี้

 1. การขอเปลี่ยนชื่อสกุลในหนังสือเดินทางแบบเก่า
 2. การขอหนังสือนำ
 3. การขอผ่อนผันทหาร
 4. การขอรับรองการแปลเอกสาร
 5. การขอรับรองลายมือชื่อ

1. การขอเปลี่ยนชื่อสกุลในหนังสือเดินทางไทยแบบเก่า

(ไม่ใช่หนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์ – โดยในกรณีของหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์ มิสามารถดำเนินการเปลี่ยนชื่อสกุลได้ จะต้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่)

    1.1 การขอเปลี่ยนชื่อสกุลหรือเปลี่ยนคำนำหน้าภายหลังจดทะเบียนสมรส
          เอกสารที่ต้องใช้มี ดังนี้

 •   คำร้องขอนิติกรณ์   
 •   หนังสือเดินทาง
 •   สำเนาทะเบียนสมรส
 •   สำเนาหนังสือเดินทางสามี

1.2 การขอเปลี่ยนชื่อสกุลเนื่องจากจดทะเบียนหย่า(กลับไปใช้สกุลเดิมของตนเอง)
เอกสารที่ต้องใช้มี ดังนี้

 • คำร้องขอนิติกรณ์   
 • หนังสือเดินทาง
 • สำเนาทะเบียนหย่า

1.3 การขอเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ตามใบเปลี่ยนชื่อแบบ ช. 3)
เอกสารที่ต้องใช้มี ดังนี้

 • คำร้องขอนิติกรณ์   
 • หนังสือเดินทาง
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือใบเปลี่ยนชื่อสกุล
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีการแก้ไขชื่อตัวหรือชื่อสกุลแล้ว

 

2. ขั้นตอนการขอหนังสือนำ

สำหรับข้าราชการหรือนักเรียนทุนในสังกัดของรัฐบาลที่ประสงค์จะยื่นขอรับการตรวจ
ลงตราที่สถานกงสุลใหญ่ฯ (ฝ่ายกงสุล)ในรัฐมหาราษฏระ เพื่อเดินทางไปประชุมทางวิชาการหรือทัศนศึกษาในต่างประเทศ สามารถขอหนังสือนำเพื่อขอรับการตรวจลงตราข้างต้นได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

2.1 หลักฐานที่ต้องใช้ ได้แก่

 • แบบฟอร์ม คำร้องนิติกรณ์   (แบบฟอร์ม)
 • สำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
 • สำเนาหนังสือรับรองความเป็นนักศึกษาจากสถาบันที่เรียน
 • สำเนาหลักฐานวิซ่าที่ใช้พำนักอยู่ในสาธารณรัฐอินเดีย

2. กรุณากรอกคำร้องให้ครบถ้วน ระบุกำหนดการเดินทางให้ชัดเจน สามารถยื่นคำร้องได้ ที่
สถานกงสุลใหญ่ฯ    
 3. ระยะเวลาการดำเนินการประมาณ 5 วันทำการ

หมายเหตุ - ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการออกหนังสือนำ

 

3. การขอผ่อนผันทหาร
เอกสารที่ต้องใช้มี ดังนี้

 • คำร้องขอนิติกรณ์ (แบบฟอร์ม)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • หนังสือรับรองจากโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (ระบุชื่อหลักสูตร
  วันที่เริ่มศึกษาตามหลักสูตรและวันที่คาดว่าจะจบการศึกษาตามหลักสูตร)
 • สำเนาเอกสารต้นฉบับที่ใช้แปล

 

4. การขอรับรองการแปลเอกสาร
เอกสารที่ต้องใช้มี ดังนี้

 • คำร้องขอนิติกรณ์ (แบบฟอร์ม)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • เอกสารที่แปลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายชื่อผู้รับรองการแปลกำกับอยู่
 • สำเนาเอกสารต้นฉบับที่ใช้แปล

 

5. การขอรับรองลายมือชื่อในหนังสือให้ความยินยอมหรือหนังสือมอบอำนาจ                                          

ในปัจจุบันคนไทยในต่างประเทศสามารถติดต่อขอให้เจ้าหน้าที่กงสุลเป็นพยานในการทำหนังสือมอบอำนาจจัดการในภารกิจต่าง ๆ โดยจะต้องมาติดต่อด้วยตนเอง ที่ ฝ่ายกงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ

 1. การขอหนังสือรับรองความเป็นโสด
 2. การขอจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
 3. การขอเปลี่ยนชื่อตัว
 4. การขอตั้งชื่อรอง
 5. การขอตั้งชื่อสกุลใหม่ อาทิ ประสงค์เปลี่ยนนามสกุลหลังสมรส
 6. การขอคัดสำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล
 7. การขอคัดสำเนาใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า ทะเบียนการหย่า
 8. การขอแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร ได้แก่ สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนบ้าน
 9. มอบอำนาจให้ญาติทำหนังสือเดินทางให้บุตรที่ประเทศไทย
 10. มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน ห้องชุด
 11. มอบอำนาจจัดการเรื่องธนาคาร เรื่องอื่นๆ

เอกสารที่ต้องใช้มี ดังนี้

 1. คำร้องขอนิติกรณ์   
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง
 3. ค่าธรรมเนียม 900 รูปี/ เอกสาร 1 ฉบับ

กรณีที่ขอให้รับรองลายมือชื่อบุคคล ผู้นั้นจะต้องมาลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ โดยให้ยื่น

 1. คำร้องขอนิติกรณ์ ตามแบบที่กำหนด
 2. ต้นฉบับเอกสารที่จะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ พร้อมสำเนา 1 ชุด
 3. บัตรประจำตัว, หนังสือเดินทาง, หรือเอกสารประจำตัวที่ทางราชการออกให้พร้อมสำเนา 1 ชุด

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบคำร้องขอนิติกรณ์

 

* * * * * * * * * *