การยื่นขอรับรองเอกสาร (นิติกรณ์)

การยื่นขอรับรองเอกสาร (นิติกรณ์)

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ส.ค. 2566

| 14,526 view

ระบบการรับรองนิติกรณ์ คือ การที่เจ้าหน้าที่กงสุล ซึ่งเป็นพนักงานตามกฎหมายลงลายมือชื่อและตราประทับในตำแหน่งที่ รับรองความถูกต้องตามกฎหมายของเอกสารต่างๆ ทั้งเอกสารสำคัญที่ทางราชการออกให้ และนิติกรรมที่จัดทำขึ้นโดยเอกชน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับประเพณีที่นานาชาติปฏิบัติระหว่างกัน  

 

การขอรับรองการแปลเอกสาร
เอกสารที่ต้องใช้มี ดังนี้

 • คำร้องขอนิติกรณ์ (แบบฟอร์ม)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • เอกสารที่แปลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายชื่อผู้รับรองการแปลกำกับอยู่
 • สำเนาเอกสารต้นฉบับที่ใช้แปล

 

การขอหนังสือนำ (ข้าราชการและนักเรียนทุนรัฐบาล)

สำหรับข้าราชการหรือนักเรียนทุนในสังกัดของรัฐบาลที่ประสงค์จะยื่นขอรับการตรวจ
ลงตราที่สถานกงสุลใหญ่ฯ (ฝ่ายกงสุล)ในรัฐมหาราษฏระ เพื่อเดินทางไปประชุมทางวิชาการหรือทัศนศึกษาในต่างประเทศ สามารถขอหนังสือนำเพื่อขอรับการตรวจลงตราข้างต้นได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

หลักฐานที่ต้องใช้ ได้แก่

 • แบบฟอร์ม คำร้องนิติกรณ์   (แบบฟอร์ม)
 • สำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
 • สำเนาหนังสือรับรองความเป็นนักศึกษาจากสถาบันที่เรียน
 • สำเนาหลักฐานวิซ่าที่ใช้พำนักอยู่ในสาธารณรัฐอินเดีย

*กรุณากรอกคำร้องให้ครบถ้วน ระบุกำหนดการเดินทางให้ชัดเจน สามารถยื่นคำร้องได้ ที่
สถานกงสุลใหญ่ฯ    
*ระยะเวลาการดำเนินการประมาณ 5 วันทำการ

หมายเหตุ - ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการออกหนังสือนำ

 

การขอผ่อนผันทหาร
เอกสารที่ต้องใช้มี ดังนี้

 • คำร้องขอนิติกรณ์ (แบบฟอร์ม)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • หนังสือรับรองจากโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (ระบุชื่อหลักสูตร)
 • วันที่เริ่มศึกษาตามหลักสูตรและวันที่คาดว่าจะจบการศึกษาตามหลักสูตร)
 • สำเนาเอกสารต้นฉบับที่ใช้แปล

 

การขอรับรองลายมือชื่อในหนังสือให้ความยินยอมหรือหนังสือมอบอำนาจ                                          
คนไทยในต่างประเทศสามารถติดต่อขอให้เจ้าหน้าที่กงสุลเป็นพยานในการทำหนังสือมอบอำนาจจัดการในภารกิจต่าง ๆ โดยจะต้องมาติดต่อด้วยตนเอง ที่ ฝ่ายกงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ดังนี้

 • การขอหนังสือรับรองความเป็นโสด
 • การขอจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
 • การขอเปลี่ยนชื่อตัว
 • การขอตั้งชื่อรอง
 • การขอตั้งชื่อสกุลใหม่ อาทิ ประสงค์เปลี่ยนนามสกุลหลังสมรส
 • การขอคัดสำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล
 • การขอคัดสำเนาใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า ทะเบียนการหย่า
 • การขอแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร ได้แก่ สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนบ้าน
 • มอบอำนาจให้ญาติทำหนังสือเดินทางให้บุตรที่ประเทศไทย
 • มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน ห้องชุด
 • มอบอำนาจจัดการเรื่องธนาคาร เรื่องอื่นๆ
  เอกสารที่ต้องใช้มี ดังนี้
  • คำร้องขอนิติกรณ์   
   • สำเนาหนังสือเดินทาง
   • ค่าธรรมเนียม 1,400 รูปี/เอกสาร 1 ฉบับ (สถานะวันที่ 2 ก.ย. 2565)
  • กรณีที่ขอให้รับรองลายมือชื่อบุคคล ผู้นั้นจะต้องมาลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ โดยให้ยื่น
   • คำร้องขอนิติกรณ์ ตามแบบที่กำหนด
   • ต้นฉบับเอกสารที่จะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ พร้อมสำเนา 1 ชุด
   • บัตรประจำตัว, หนังสือเดินทาง, หรือเอกสารประจำตัวที่ทางราชการออกให้พร้อมสำเนา 1 ชุด

 

* * * * * * * * * *

 

เอกสารประกอบ

คำร้องขอนิติกรณ์