บริการคนไทย / Services

บริการคนไทย / Services

การขอทำหนังสือสำคัญประจำตัว หรือ C.I

การขอทำหนังสือสำคัญประจำตัว หรือ C.I

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ย. 2565

| 8,893 view

หนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity –C.I) มีอายุการใช่งาน 7 วันนับจากวันออก นั้นหมายถึงท่านต้องเดินทางกลับประเทศไทยภายในเจ็ดนับจากวันที่หนังสือเล่มนี้ได้รับการประทับตรา หนังสือประจำตัวนี้จะถูกออกให้ก็ต่อเมื่อคนไทยที่เดินทางมาสาธารณรัฐอินเดียแล้วหนังสือเดินทางสูญหาย หรือหมดอายุในสาธารณรัฐอินเดียและมีความประสงค์จะเดินทางกลับ ประเทศไทยโดยเร่งด่วน

การทำหนังสือประจำตัวนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 5 วันทำการ

1. หลักฐานที่ต้องใช้ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

 1. ใบแจ้งความ
 2. สำเนาบัตรประชาชน/ ทะเบียนบ้าน/ สำเนา หนังสือเดินทางเล่มเดิม/สำเนาวีซ่าอินเดีย
 3. ภาพถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทางจำนวน 6 รูป
 4. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว จำนวน 2 ชุด
 5. บันทึกสอบสวน จำนวน 2 ชุด
 6. บันทึกประกอบคำร้องกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย จำนวน 2 ชุด
 7. หลักฐานถิ่นพำนักในอินเดีย (proof of residence)
 8. การจองบัตรโดยสารเครื่องบิน

2. หลักฐานที่ต้องใช้ในกรณีหนังสือเดินหมดอายุ

 1. สำเนาบัตรประชาชน/ ทะเบียนบ้าน/ สำเนา หนังสือเดินทางเล่มเดิม
 2. ภาพถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทางจำนวน 3 รูป
 3. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว จำนวน 2 ชุด
 4. บันทึกสอบสวน จำนวน 2 ชุด

 

* * * * * * * * * *