การขอทำสูติบัตร

การขอทำสูติบัตร

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ธ.ค. 2565

| 13,813 view

สูติบัตร

1. การขอแจ้งเกิดบุตร

 1. ท่านจะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าที่หมายเลข 2282 3535
 2. การแจ้งเกิดทั้งบุตรและผู้ปกครองจะต้องมาติดต่อด้วยตนเอง
 3. ผู้ปกครองที่จะขอสูติบัตรให้แก่บุตร ต้องเป็นสัญชาติไทย โดยบุตรกำเนิดที่สาธารณรัฐอินเดียและมีใบเกิดที่ออกโดยทางการอินเดียแล้วเท่านั้น และรับรองโดยทางการท้องถิ่น

หมายเหตุ : หากผู้ร้องเกิดก่อน 1 มินาคม พ.ศ. 2535 (1992) ให้ไปดูรายละเอียดในหัวข้อ 3.5

2. ต้องกรอกแบบฟอร์มอะไรมาบ้าง?

 1. แบบฟอร์มสูติบัตร จำนวน 1 ชุด
 2. แบบฟอร์มที่ 1 จำนวน 1 ชุด (กรณีขอทำหนังสือเดินทางด้วย)
 3. แบบฟอร์มที่ 2 จำนวน 1 ชุด  (กรณีขอทำหนังสือเดินทางด้วย)

หมายเหตุ : กรุณากรอกแบบฟอร์มเป็นชื่อและรายละเอียดเด็กที่มาแจ้งเกิด

3. ต้องเตรียมเอกสารอะไรมาบ้าง?

3.1 กรณีบิดามารดาได้จดทะเบียนสมรส

 1. รูปถ่าย ขนาด Passport Size ของเด็ก จำนวน 1 ใบ
 2. สำเนา (ถ่ายเอกสาร) สูติบัตรที่ออกโดยทางการอินเดีย จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนา ทะเบียนสมรส ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด (หากเป็นภาษาต่างชาติ ขอให้นำไปแปลและผ่านการรับรองจาก สอท./สกญ.ฯ ประเทศนั้น)
 4. สำเนา หน้า Passport ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนา หน้าบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด

3.2 กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส

 1. รูปถ่าย ขนาด Passport Size ของเด็ก จำนวน 1 ใบ
 2. สำเนา (ถ่ายเอกสาร) สูติบัตรที่ออกโดยทางการอินเดียจำนวน 1 ชุด
 3. สำเนา หน้า Passport ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนา หน้าบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
 5. แบบฟอร์มบันทึกสอบปากคำ จะต้องมากรอกที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เท่านั้น
 6. หากบุตรต้องการ ใช้นามสกุลตามบิดา จะต้องมีใบยินยอมให้ใช้นามสกุลจากบิดาด้วย (ฝ่ายบิดาสามารถมากรอกแบบฟอร์มยินยอมได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ )
 7. สำเนา ใบปกครองบุตรหรือ ป.ค. 14 จำนวน 1 ชุด กรณีไม่สามารถติดต่อกับบิดาของบุตร

3.4 กรณีบิดามารดาได้จดทะเบียนหย่าเเล้ว

 1. รูปถ่าย ขนาด Passport Size ของเด็ก จำนวน 1 ใบ
 2. สำเนา (ถ่ายเอกสาร) สูติบัตรออกโดยทางการอินเดีย จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนา ใบหย่า ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนา บันทึกการหย่าที่ระบุอำนาจการปกครองบุตร จำนวน 1 ชุด กรณีจดทะเบียนหย่าในประเทศไทย
 5. สำเนา ใบปกครองบุตรหรือ ป.ค. 14 จำนวน 1 ชุด กรณีจดทะเบียนหย่าในอินเดีย
 6. สำเนา หน้า Passport ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
 7. สำเนา หน้าบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด

3.5 กรณีเด็กเกิดก่อน 1 มินาคม พ.ศ. 2535 (1992)

 1. กรุณานำเอกสารมาตามห้อข้อ 2 และ 3.1 หรือ 3.2 หรือ 3.3 หรือ 3.4 พร้อมด้วย 3.5 นี้
 2. กรุณานำสูติบัตรไปรับรองจากทางการอินเดีย
 3. เอกสารสูติบัตรในหัวข้อ 3.5.3 ทางสถานกงสุลใหญ่ฯ จะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 4. ผู้ปกครองจะต้องมากรอกแบบฟอร์มบันทึกสอบปากคำกรณี ขอสัญชาติไทยย้อนหลังที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เท่านั้น

 

 • ชื่อและนามสกุลของเด็กในสูติบัตรไทยต้องตรงกับในสูติบัตรต่างชาติ
 • นามสกุลของเด็กในสูติบัตรไทยต้องใช้นามสกุลบิดาตามกฎหมายหรือมารดาเท่านั้น และตัวสะกดต้องยึดตามเอกสารไทยของบิดา/มารดา

 

* * * * * * * * * *