ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 มี.ค. 2566

| 1,125 view

ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นวันเลือกตั้ง

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ และข้อ ๑๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงประกาศกำหนด วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร ดังนี้

๑.  ที่เลือกตั้ง ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ (ที่อยู่ ชั้น ๑๒ อาคารเอ็กซ์เพรส ทาวน์เวอร์
นาริมานพอยต์ เมืองมุมไบ ๔๐๐ ๐๒๑) วันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

๒.  ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ ให้ส่งบัตรเลือกตั้งถึงสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ
ภายในวันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖

ประกาศ_สกญ._วัน_เวลา_ที่เลือกตั้ง_และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร_page-0001

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ