ประกาศ กงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

ประกาศ กงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 เม.ย. 2566

| 1,150 view

ประกาศ กงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

--------------------

ตามที่ กงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. ๔/๑ (นร) สำหรับเขตเลือกตั้งของผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ นั้น

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ได้จัดทำประกาศดังกล่าวตามข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศ ณ ที่ทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ท้ายประกาศฉบับนี้                                 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖          

ประกาศ_แอปพลิเคชัน_Smart_Vote

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ