การขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document - ETD)

การขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document - ETD)

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 พ.ย. 2565

| 9,797 view

กรณีคนไทยที่เดินทางมาสาธารณรัฐอินเดียแล้วหนังสือเดินทางสูญหาย หรือหมดอายุในสาธารณรัฐอินเดีย และต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วน สามารถยื่นคำร้องขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document - ETD) ได้

ตามข้อ 17 ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศอาจออกเอกสารเดินทางฉุกเฉินเป็นเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางตามเงื่อนไขและวิธีการที่กระทรวงการต่างประเทศกาหนด ให้แก่บุคคลในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) เมื่อหนังสือเดินทางของบุคคลนั้นถูกยกเลิก
(2) เมื่อบุคคลนั้นไม่มีหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางสูญหาย หรือเสียหายจนใช้การไม่ได้
หรือหนังสือเดินทางขาดอายุ แต่มีหลักฐานอื่นเพียงพอที่จะทาให้ผู้ออกเอกสารเชื่อได้ว่าบุคคลผู้นั้น
มีสัญชาติไทย และประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วนโดยไม่อาจรอการออกหนังสือ
เดินทางเล่มใหม่ให้แทนได้

ข้อ 18 เอกสารเดินทางฉุกเฉินมีอายุตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 6 เดือน ใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเป็นอันหมดอายุไม่สามารถต่ออายุได้อีก”

 

หมายเหตุ เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document) ใช้สำหรับเดินทางกลับประเทศไทยเท่านั้น โดยไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศที่สาม (เปลี่ยนเที่ยวบินในประเทศอื่นได้หากไม่ออกจาก transit area ของสนามบิน) 

 

1. หลักฐานที่ต้องใช้ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

 1. ใบแจ้งความ
 2. สำเนาบัตรประชาชน/ ทะเบียนบ้าน/ สำเนา หนังสือเดินทางเล่มเดิม/สำเนาวีซ่าอินเดีย
 3. ภาพถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทางจำนวน 6 รูป
 4. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว จำนวน 2 ชุด
 5. บันทึกสอบสวน จำนวน 2 ชุด
 6. บันทึกประกอบคำร้องกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย จำนวน 2 ชุด
 7. หลักฐานถิ่นพำนักในอินเดีย (proof of residence)
 8. การจองบัตรโดยสารเครื่องบิน

2. หลักฐานที่ต้องใช้ในกรณีหนังสือเดินหมดอายุ

 1. สำเนาบัตรประชาชน/ ทะเบียนบ้าน/ สำเนา หนังสือเดินทางเล่มเดิม
 2. ภาพถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทางจำนวน 3 รูป
 3. แบบฟอร์มคำร้องขอเอกสารเดินทางฉุกเฉิน จำนวน 2 ชุด
 4. บันทึกสอบสวน จำนวน 2 ชุด

 

* * * * * * * * * *