การขอทำหนังสือเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Passport)

การขอทำหนังสือเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Passport)

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 พ.ย. 2565

| 4,926 view

สำหรับกรณีคนไทยที่เดินทางมาที่สาธารณรัฐอินเดีย และหนังสือเดินทางสูญหายหรือหมดอายุในอินเดียและมีความจำเป็นเร่งด่วน ไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทาง e-Passport ซึ่งต้องส่งไปผลิตเล่มที่กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ ได้ และมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหาย คนไทยดังกล่าวสามารถนำหลักฐานไปยื่นขอหนังสือเดินทางฉุกเฉิน อายุ 1 ปี แต่จะต้องตรวจสอบว่า ประเทศที่จะเดินทางไปนั้นรับหนังสือเดินทางชั่วคราวอายุ 1 ปีหรือไม่

ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 หนังสือเดินทางฉุกเฉินออกให้กับบุคคลดังต่อไปนี้

1. บุคคลที่หนังสือเดินทางสูญหาย หรือเสียหายจนใช้การไม่ได้ หรือหนังสือเดินทางขาดอายุระหว่างอยู่ต่างประเทศ แต่มีหลักฐานประกอบการขอออกหนังสือเดินทางครบถ้วน และประสงค์จะเดินทางเป็นการเร่งด่วน โดยไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้แทนได้
2. บุคคลที่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางเร่งด่วนอย่างยิ่ง และปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศมอบหมายอนุมัติ

หนังสือเดินทางฉุกเฉินมีอายุไม่เกิน 1 ปี และไม่สามารถต่ออายุได้อีก

 

1. หลักฐานที่ต้องใช้ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

 1. ใบแจ้งความ
 2. สำเนาบัตรประชาชน/ ทะเบียนบ้าน/ สำเนา หนังสือเดินทางเล่มเดิม
 3. ภาพถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทางจำนวน 3 รูป
 4. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ชุด
 5. บันทึกสอบสวน จำนวน 2 ชุด
 6. บันทึกประกอบคำร้องกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย จำนวน 2 ชุด
 7. ค่าธรรมเนียม 550 รูปี

2. หลักฐานที่ต้องใช้ในกรณีหนังสือเดินหมดอายุ

 1. สำเนาบัตรประชาชน/ ทะเบียนบ้าน/ สำเนา หนังสือเดินทางเล่มเดิม
 2. ภาพถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทางจำนวน 3 รูป
 3. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ชุด
 4. บันทึกสอบสวน จำนวน 2 ชุด
 5. ค่าธรรมเนียม 550 รูปี

 

* * * * * * * * * * *