วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ก.ย. 2565

| 163 view

1. วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ตามที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวันเลือกตั้ง

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ จึงได้มีประกาศกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียลงคะแนนนอกราชอาณาจักรสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ (รัฐมหารัษฏระ รัฐกัว รัฐคุชราต และรัฐมัธยประเทศ) ดังนี้

1.1 ที่เลือกตั้ง ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ: ชั้น 12 อาคาร Express Towers, Barrister Rajni Patel Marg, Nariman Point, Mumbai 400021

วันเสาร์ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. - 16.00 น.

วันจันทร์ที่ 11  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. - 16.00 น.

1.2  ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ ให้ส่งบัตรเลือกตั้งถึง สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ภายในวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์ The Royal Thai Consulate-General in Mumbai, 12th Floor, Express Towers, Barrister Rajni Patel Marg, Nariman Point, Mumbai 400021

1.3 ออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีอื่น ณ หน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ ณ ศูนย์นานาชาติ มหาวิทยาลัยสาวิตรีไบ ภูเล ปุเณ: International Center, Savitribai Phule Pune University, Ganeshkhind, Pune ในวันอาทิตย์ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ 2562 เวลา 10.00 น. - 16.00 น.

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • ผู้มีสัญชาติไทย ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีในวันเลือกตั้ง
  • กรณีแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
  • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งของไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วันถึงวันเลือกตั้ง (ต้องไม่ใช่ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง)
  • ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง (ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดหรือไม่ ไม่ถูกคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน)

2. การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งสภาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทุกท่าน จะต้องลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิฯ ทุกครั้ง (แม้ว่าจะเคยลงทะเบียนสำหรับการเลือกตั้งครั้งก่อน ๆ มาแล้วก็ตาม) โดยสามารถลงทะเบียนระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ 2562 ตามประกาศสถานกงสุลใหญ่ เรือง การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร โดยมีวิธีการลงทะเบีนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (เลือกวิธีการเดียว)

2.1 ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.khonthai.com

2.2 ลงทะเบียนด้วยตนเองกับเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ สถานกงสุลใหญ่ ฯ หรือ ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

2.3 ลงทะเบียนโดยกรอกแบบคำขอลงทะเบียน (เอกสารแนบประกาศ ๑) พร้อมแนบสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงตน และส่งทางไปรษณีย์ไปที่ Royal Thai Consulate-General, Mumbai 12th Floor, Express Towers, Barrister Rajni Patel Marg, Nariman Point, Mumbai 400021 ให้ถึงภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน โดยวิธีการข้อ 2.2 หรือ 2.3

1) เอกสารหลักฐานแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรหรือเอกสารหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย และมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร หรือสำเนาเอกสารดังกล่าวพร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

2) ใบคำร้องขอลงทะเบียนฯ (แบบ ส.ส. 1/7 นร) และแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ  โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่

ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaiembassy.org/mumbai หรือ https://www.facebook.com/Thaiconsulatemumbai หรือ โทรศัพท์ +๙๑๒๒ ๒๒๘๒ ๓๕๓๕ และ +91 (22) 2282 3535  +91 (22) 2282 2061 โทรสาร +91 (22) 2282 1525