สนามบินเมืองมุมไบเตรียมจะเก็บเงินค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินเพิ่ม

สนามบินเมืองมุมไบเตรียมจะเก็บเงินค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินเพิ่ม

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 มี.ค. 2559

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ย. 2565

| 1,282 view

           สนามบินเมืองมุมไบเตรียมจะปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมเพื่อการพัฒนาสนามบินทั้งสนามบินภายในประเทศและสนามบินระหว่างประเทศ โดยจะปรับเพิ่มขึ้น 20 รูปีสำหรับผู้โดยสารในประเทศ และ 120 รูปีสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ ในปัจจุบันบริษัท GVK ซึ่งดูแลและบริหารจัดการสนามบินเมืองมุมไบเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการเดินทางในประเทศ 100 รูปี และการเดินทางระหว่างประเทศ 600 รูปี โดยจะเริ่มบังคับใช้ค่าธรรมเนียมอัตราใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

         การบริหารจัดการสนามบินมุมไบเป็นรูปแบบของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (public-private-partnership) และได้มีการหารือร่วมกันระหว่างบริษัท        ผู้ประกอบการดูแลสนามบินเมืองมุมไบ (บริษัท GVK ) / Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) และบริษัท Mumbai Metro Rail Corporation (MMRC) เกี่ยวกับการขึ้นค่าธรรมเนียมในครั้งนี้ โดยการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเป็นไปเพื่อระดมทุนสำหรับการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่จะให้บริการถึงสนามบินเมืองมุมไบ

         อย่างไรก็ดี ยังมีหลายฝ่ายไม่เห็นด้วยกับการขึ้นค่าธรรมเนียมในครั้งนี้ เนื่องจาก ผู้โดยสารที่จะเดินทางมาสนามบินเมืองมุมไบไม่ได้เดินทางมาโดยรถไฟฟ้าทั้งหมด การบังคับเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่สมเหตุผล  นอกจากนั้น เห็นว่า รัฐบาลมีหน้าที่ในการจัดหาสาธารณูปโภคพื้นฐานให้แก่ประชาชนและผู้โดยสาร ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งจะร้องเรียนไปที่ศาลสูงเมืองมุมไบ ที่ดูแลเรื่องการยื่นฟ้องคดีที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ (Public Interest Litigation) เพื่อพิจารณาเรื่องนี้