ประกาศผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร (พ.ศ. 2557)

คำสั่ง กงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำที่เลือกตั้ง

ประกาศ กงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ขอเรียนเชิญชาวไทยในรัฐมหาราษฏระ รัฐคุชราต รัฐกัว และรัฐมัํธยประเทศ แสดงความจำนงในการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร กรณีเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา ซึ่งจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าในปลายเดือน มีนาคม นี้ ท่านใดยังมิได้แจ้งใช้สิทธิ สามารถแสดงความจำนง โดยการกรอกแบบฟอร์มนี้ และส่งกลับมาที่อีเมล์ thaimub@mfa.go.th ของสถานกงสุลใหญ่ มุมไบ

ดู ประกาศกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ เรื่องผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร (27 ม.ค. 2557)

ขอเชิญชาวไทยทุกท่านในรัฐมหาราษฏระ รัฐกัว รัฐคุชราต และรัฐมัธยประเทศ ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ตั้งแต่วันนี้ - 1 ม.ค. 2557 ดูรายละเอียด (ขอความกรุณาดำเนินการภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2556 เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการนำข้อมูลการลงทะเบียนของท่านลงระบบกลางภายในวันที่ 1 ม.ค. 2557)

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราขอาณาจักรหรือไม่ ที่ http://www.khonthai.com/Election/Elecenter/popout/enq/indexenqpopout.php