วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 พ.ย. 2565

| 2,096 view

การลงทะเบียนคนต่างด้าวในอินเดีย

ตามกฎหมายของประเทศอินเดียชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศอินเดียด้วยวีซ่าทำงาน (Employment) วีซ่านักเรียน/นักศึกษา (Student) วีซ่าวิจัย (Research) และวีซ่าการแพทย์ (Medical) หากวีซ่ามีอายุ (valid) เกินกว่า 180 วัน จะต้อง ดำเนินการลงทะเบียนคนต่างด้าวที่สำนักทะเบียนคนต่างด้าว (Foreigners Registration Regional Office-FRRO / Foreigners Registration Office-FRO) ในพื้นที่ ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศอินเดีย

อย่างไรก็ตาม แม้จะได้รับวีซ่าประเภทข้างต้นที่มีอายุสั้นกว่า 180 วัน แต่หากมีการระบุเป็นพิเศษ เช่น “for registration required” (ต้องลงทะเบียน) ชาวต่างชาติผู้นั้นก็จะต้องลงทะเบียนคนต่างด้าวเช่นกัน

ผู้ที่ต้องลงทะเบียนคนต่างด้าวจะต้องลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ e-FRRO ที https://indianfrro.gov.in/eservices/home.jsp โดยไม่ต้องเดินทางไปพบกับเจ้าหน้าที FRO โดยแนะนำให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน 2 สัปดาห์ อย่างไรก็ดี กรณีลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ ผู้ลงทะเบียนอาจถูกเรียกตัวไปสัมภาษณ์ทีสำนักงาน FRRO ได้

การเดินทางไปรับบริการทีสำนักงาน FRRO ด้วยตนเอง กระทำได้เฉพาะกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนเท่านั้น

** หมายเหตุ: รายละเอียดข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบรายละเอียดทีเว็บไซต์ของ FRRO อีกครัง

 

ข้อมูลเพิ่มเติม และตารางค่าปรับของ FRRO ตารางค่าปรับของ FRRO กรณีพำนักในประเทศอินเดียเกินกว่าที่วีซ่ากำหนด และกรณีไม่ลงทะเบียนคนต่างด้าวภายในเวลาที่กำหนด: