วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

| 31,372 view

ข้อควรทราบเกี่ยวกับวีซ่าอินเดีย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจ

ขอความกรุณาชาวไทยทุกท่านที่ได้รับการตรวจลงตรา (วีซ่า) จากสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ตรวจสอบวีซ่าของท่าน ตลอดจนสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขต่าง ๆ ของวีซ่านั้น ๆ กับสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยที่กรุงเทพฯ ก่อนเดินทางมายังประเทศอินเดียทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา รวมทั้งการเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น และปัญหาในการเดินทางออกจากประเทศอินเดียในภายหลัง

TR_visa_red_1

   โปรดดูรายละเอียดที่ระบุบนวีซ่าทุกครั้ง และหากมีข้อสงสัย
   โปรดสอบถามสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย
   ก่อนเดินทางมาประเทศอินเดีย

  (รูปตัวอย่าง: วีซ่านักท่องเที่ยวเข้า-ออกได้ 2 ครั้ง ซึ่งจะมีการระบุไว้ชัดเจนว่า                           ไม่สามารถเข้าเขตหวงห้ามได้ ไม่สามารถทำงานได้ และให้เว้นระยะห่าง                                   2 เดือนระหว่างการเดินทางแต่ละครั้ง)
   

 

 

 

 

 

 

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบขอแจ้งข้อมูลในเบื้องต้นดังนี้

กรณี Business Visa

หากท่านได้รับ Business Visa ระยะยาว แบบเดินทางเข้าออกประเทศอินเดียได้หลายครั้ง (multiple entries) และอนุญาตให้ท่านพำนักในประเทศอินเดียแต่ละครั้งได้เกิน 180 วัน และท่านประสงค์จะพำนักเกินระยะเวลา 180 วัน หรือ 6 เดือน ขึ้นไป ท่านจะต้องดำเนินการทำ Form C หรือเอกสารรับรองที่อยู่ภายใน 24 ชม. และดำเนินการลงทะเบียนคนต่างด้าวภายใน 14 วัน ที่สำนักทะเบียนคนต่างด้าวของอินเดีย (Foreigners Registration Office) ที่อยู่ในเขตที่ท่านพักอาศัย หากดำเนินการล่าช้าท่านจะต้องชำระค่าปรับตามที่ทางการอินเดียกำหนด

กรณี Student Visa

ขอให้ดำเนินการลงทะเบียนคนต่างด้าวภายในเวลา 14 วัน หลังจากเดินทางเข้าประเทศอินเดียเช่นกัน หากดำเนินการล่าช้าจะต้องเสียค่าปรับตามที่ทางการอินเดียกำหนด โดยเอกสารที่จะต้องยื่นประกอบจะรวมถึง "Form C" หรือเอกสารรับรองที่อยู่ ซึ่งท่านจะต้องขอจากเจ้าของบ้าน หรือที่พักของท่าน โดยควรประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้ได้ Form C ภายใน 24 ชม. เช่นกัน

กรณี Tourist Visa

หากท่านได้รับวีซ่านักท่องเที่ยว แบบเข้าออกได้สองครั้ง (double entries) ขึ้นไป ท่านจะต้องเว้นระยะเวลาระหว่างการเดินทางเข้า-ออกประเทศอินเดียแต่ละครั้งเป็นเวลา 2 เดือนขึ้นไป

ทั้งนี้ ทางการอินเดียจะระบุรายละเอียดเฉพาะของวีซ่าแต่ละประเภทบนวีซ่านั้น ซึ่งจะมีรายละเอียดปลีกย่อย เฉพาะเจาะจง ดังนั้น จึงขอความกรุณาทุกท่านตรวจสอบและทำความเข้าใจ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจตามมา

 

* * * * * * * * * *