วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,100 view

ด้วยเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2551 กระทรวงวัฒนธรรมอินเดียได้ออกประกาศให้แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโบราณ สถานของอินเดียและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ขุดค้นพบ ค.ศ. 1959 โดยกำหนดให้เก็บค่าธรรมเนียมการเข้าชมโบราณสถานทั้งจากคนอินเดียและนักท่อง เที่ยวจากกลุ่มประเทศ SAARC (บังกลาเทศ เนปาล ภูฏาน ศรีลังกา ปากีสถาน มัลดีฟส์และอัฟกานิสถาน) และจากกลุ่ม BIMSTEC (บังกลาเทศ เนปาล ภูฏาน ศรีลังกา ประเทศไทย และพม่า) ในอัตราเดียวกัน

                       ในการนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ประสงค์จะเดินทางเยือนโบราณ สถานของอินเดีย สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวไทยนำสำเนาประกาศของกระทรวงวัฒนธรรมอินเดีย ลงวันที่ 5 มีนาคม 2551 ทั้งภาษาฮินดีและภาษาอังกฤษเรื่องการเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการเข้าชมจากนัก ท่องเที่ยวไทยเท่ากับคนอินเดียติดตัวไว้ใช้ประโยชน์ในการเดินทางเที่ยวโบราณ สถานต่างๆ ในอินเดีย (ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ....Download)