วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ม.ค. 2566

| 152 view

แนวปฏิบัติสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศที่จะเดินทางเข้าอินเดีย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัวอินเดียออกมาตรการสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าประเทศอินเดียด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ดังนี้

1. ก่อนการเดินทาง
1.1 ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ http://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการเดินทางไปต่างประเทศในช่วง 14 วันก่อนที่จะเดินทางเข้าอินเดีย
1.2 ในการลงทะเบียนตามข้อ 1.1 ผู้เดินทางจะต้องแนบผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ซึ่งมีอายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง (เฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางจากประเทศจีน ฮ่องกง เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และไทย) 


2. เมื่อเดินทางถึงอินเดีย
- ผู้โดยสารจำนวนร้อยละ 2 ของเที่ยวบินจะถูกสุ่มเพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยเมื่่อได้รับการเก็บตัวอย่างแล้ว ผู้โดยสารสามารถเดินทางออกจากท่าอากาศยานได้ และหากผลตรวจเป็นบวก จะต้องทำการรักษา/กักตัวตามมาตรการต่อไป
- หากระหว่างการสังเกตอาการมีอาการที่บ่งชี้ว่าติดโควิด-19 จะต้องทำการแยกตัวและรายงานการติดโควิด-19 กับศูนย์สุขภาพใกล้บ้าน หรือติดต่อหมายเลข 1075 หรือหมายเลข helpline ของรัฐ  

High-Level Meeting on Safe International Travel - OECD