ข้อมูลทั่วไป / Information

ข้อมูลทั่วไป / Information

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ส.ค. 2566

| 8,854 view

แนวปฏิบัติสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศที่จะเดินทางเข้าอินเดีย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

กระทรวงสาธารณสุขฯ อินเดีย ได้ปรับมาตรการเดินทางเข้าอินเดีย โดยยกเลิกให้ผู้โดยสารจากจีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน และประเทศไทย แสดงผลตรวจ COVID-19 เป็นลบก่อนเดินทางเข้าประเทศอินเดีย ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ของวันที่ 13 ก.พ. 2566

อย่างไรก็ดี รัฐบาลอินเดียยังคงมาตรการที่ให้มีการสุ่มตรวจผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่ท่าอากาศยานจำนวนร้อยละ 2 ของผู้โดยสารทั้งหมด เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมถึงออกประกาศ Guidelines for International Arrivals ฉบับใหม่ (10 ก.พ. 2566) ที่ระบุถึงแนวทางที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ข้างต้นไว้ด้วย (เอกสารแนบ)


เมื่อเดินทางถึงอินเดีย
- ผู้โดยสารจำนวนร้อยละ 2 ของเที่ยวบินจะถูกสุ่มเพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยเมื่่อได้รับการเก็บตัวอย่างแล้ว ผู้โดยสารสามารถเดินทางออกจากท่าอากาศยานได้ และหากผลตรวจเป็นบวก จะต้องทำการรักษา/กักตัวตามมาตรการต่อไป
- หากระหว่างการสังเกตอาการมีอาการที่บ่งชี้ว่าติดโควิด-19 จะต้องทำการแยกตัวและรายงานการติดโควิด-19 กับศูนย์สุขภาพใกล้บ้าน หรือติดต่อหมายเลข 1075 หรือหมายเลข helpline ของรัฐ  

High-Level Meeting on Safe International Travel - OECD