รัฐบาลอินเดียเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศไทย รวมถึงผู้โดยสารที่มาเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2566

รัฐบาลอินเดียเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศไทย รวมถึงผู้โดยสารที่มาเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ม.ค. 2566

| 200 view
เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2565 กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัวอินเดีย ออกประกาศมาตรการเพิ่มเติมสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศที่จะเดินทางเข้าประเทศอินเดีย โดยกำหนดให้ผู้โดยสารจากประเทศจีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และไทย จะต้องยื่นผลตรวจโรคโควิด-19 แบบ RT-PCR (ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง) รวมทั้งต้องยื่นแบบฟอร์ม Air Suvidha ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration ก่อนเดินทางมายังประเทศอินเดีย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเป็นอย่างอื่น
 

แนวปฏิบัติในการเดินทางเข้าสาธารณรัฐอินเดียในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัวอินเดียออกมาตรการสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าประเทศอินเดียด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ดังนี้

1. ก่อนการเดินทาง
1.1 ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ http://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการเดินทางไปต่างประเทศในช่วง 14 วันก่อนที่จะเดินทางเข้าอินเดีย
1.2 ในการลงทะเบียนตามข้อ 1.1 ผู้เดินทางจะต้องแนบผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ซึ่งมีอายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง (เฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางจากประเทศจีน ฮ่องกง เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และไทย) 


2. เมื่อเดินทางถึงอินเดีย
- ผู้โดยสารจำนวนร้อยละ 2 ของเที่ยวบินจะถูกสุ่มเพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยเมื่่อได้รับการเก็บตัวอย่างแล้ว ผู้โดยสารสามารถเดินทางออกจากท่าอากาศยานได้ และหากผลตรวจเป็นบวก จะต้องทำการรักษา/กักตัวตามมาตรการต่อไป
- หากระหว่างการสังเกตอาการมีอาการที่บ่งชี้ว่าติดโควิด-19 จะต้องทำการแยกตัวและรายงานการติดโควิด-19 กับศูนย์สุขภาพใกล้บ้าน หรือติดต่อหมายเลข 1075 หรือหมายเลข helpline ของรัฐ  

 
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

GuidelinesforInternationalArrivals29thDecember2022.pdf