รัฐบาลอินเดียปรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สุ่มตรวจผู้โดยสารขาเข้าจากต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 2565

รัฐบาลอินเดียปรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สุ่มตรวจผู้โดยสารขาเข้าจากต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ม.ค. 2566

| 188 view

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2565 กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัวอินเดีย ได้ออกแนวปฏิบัติสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศที่จะเดินทางเข้าอินเดีย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เนื่องจากพบว่ามีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพิ่มขึ้นในบางประเทศ โดยแนะนำให้ผู้โดยสารทุกคนควรได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนตามตารางการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 หลักในประเทศของตน และให้ทุกเที่ยวบินที่เดินทางเข้ามายังประเทศอินเดียประกาศแจ้งเตือนเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ของอินเดีย และปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการสวมหน้ากากอนามัย การให้ผู้โดยสารเว้นระยะห่าง และให้แยกผู้ที่มีอาการบ่งชี้ออกจากผู้โดยสารอื่น

เมื่อเดินทางมาถึงอินเดีย ผู้โดยสารจะต้องผ่านการตรวจวัดอุณภูมิ ณ จุดทางเข้า และจะมีการสุ่มตรวจเก็บตัวอย่างหาเชื้อ COVID-19 ในสัดส่วนร้อยละ 2 ของจำนวนผู้โดยสารขาเข้าในแต่ละเที่ยวบิน หากตรวจสอบแล้วผลเป็นบวก เจ้าหน้าที่จะส่งตัวอย่างเพื่อตรวจจีโนมของเชื้อ COVID-19 ต่อไป และผู้โดยสารดังกล่าวจะต้องแยกกักตัวและปฏิบัติตามระเบียบสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

และในระหว่างที่พำนักอยู่ในประเทศอินเดีย ให้ผู้เดินทางเฝ้าระวังตนเอง หากพบว่ามีอาการที่สงสัยว่าจะเกิดจากการติดเชื้อ COVID-19 ให้รีบไปรายงานตัวที่สถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดหรือโทรไปที่สายด่วนแห่งชาติ (1075) และปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขฯ กำหนดไว้

ทั้งนี้ หากมีมาตรการเดินทางเข้าประเทศเพิ่มเติมประการใด สถานกงสุลใหญ่ฯ จะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ