กิจกรรม Senior School Indus Day ของโรงเรียน Indus International School ประจำปี 2567

กิจกรรม Senior School Indus Day ของโรงเรียน Indus International School ประจำปี 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 มี.ค. 2567

| 726 view
กิจกรรม Senior School Indus Day ของโรงเรียน Indus International School ประจำปี 2567
 
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับเกียรติในฐานะแขกเกียรติยศ (Chief Guest) เข้าร่วมกิจกรรม Senior School Indus Day ณ โรงเรียน Indus International School เมืองปุเณ รัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อนำเสนอผลงานและเฉลิมฉลองความสำเร็จ รวมทั้งความเป็นเลิศของนักเรียนที่ครอบคลุมในทุกด้าน อาทิ ด้านวิชาการ ทักษะและกิจกรรมที่โดดเด่นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
 
ปัจจุบัน มีนักเรียนไทยอยู่ระหว่างศึกษาที่โรงเรียน Indus International School จำนวน 24 คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสถาบันฯ จากจำนวนนักเรียนต่างชาติกว่า 28 ประเทศ โอกาสนี้ นักเรียนไทยได้นำเสนอการแสดงศิลปวัฒนธรรม “รำกระทบไม้” ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมชมงานดังกล่าว ทั้งนี้ นักเรียนไทยได้ทุ่มเทฝึกฝนและเตรียมพร้อมสำหรับการแสดงอย่างตั้งใจยิ่ง เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ความงดงามของวัฒนธรรมไทยต่อสายตาชาวต่างชาติ
กิจกรรม Senior Indus School Day ครั้งนี้ช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและอินเดีย รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดี และความเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนประเพณีอันดีงามของทั้งสองประเทศ
 
สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณโรงเรียน Indus International School ที่ให้โอกาสนักเรียนไทยมีส่วนร่วมในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของโรงเรียน
และขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของกิจกรรมฯ แก่ผู้บริหาร บุคคลากร และนักเรียนทุกคนมา ณ ที่นี้ด้วย
 
Senior School Indus Day 2024: A Heartfelt Congratulations from the Royal Thai Consulate-General
 
On 2 March 2024, the Royal Thai Consulate-General was bestowed with the prestigious title of Chief Guest at the Senior School Indus Day activity hosted by Indus International School in Pune, Maharashtra, India. This esteemed event, held annually, serves as a platform to showcase student achievements and commemorate success across all realms, encompassing academic prowess, diverse skills, and remarkable extracurricular endeavors both within and beyond the school.
 
Currently, Indus International School is home to 24 Thai students, contributing significantly to the institution's cultural mosaic amidst a vibrant community of learners hailing from over 28 countries. It was a moment of pride as Thai students took center stage to present the mesmerizing cultural performance of "Ram Kratob Mai" (Clashing Poles Dance), leaving a lasting impression on all attendees. Their dedication to perfection through rigorous practice and preparation reflects their unwavering commitment to sharing the beauty of Thai culture with a global audience.
 
This enriching exchange of cultural heritage during the Senior Indus School Day activity serves as a catalyst for fostering stronger bonds and deeper understanding between Thailand and India. It also serves to bolster the positive image and connections in the realms of arts, culture, and cherished traditions of both nations.
 
The Royal Thai Consulate-General extends heartfelt congratulations on the resounding success of this cultural extravaganza. We express sincere gratitude to Indus International School for providing Thai students with the invaluable opportunity to partake in the presentation and exchange of cultural treasures within the school community.
 
We extend our deepest appreciation to Indus International School for their steadfast support and unwavering commitment to promoting cultural exchange. We congratulate all administrators, staff, and students on their commendable achievements during this memorable event.
S__15302688S__15302689S__15302686    S__15302691    S__15302690   S__15302736   S__15302698   S__15302700   S__15302732   S__15302719   S__15302711   

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ