การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับอาเซียน ที่มหาวิทยาลัย Indian Institute of Technology Bombay (IIT Bombay)

การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับอาเซียน ที่มหาวิทยาลัย Indian Institute of Technology Bombay (IIT Bombay)

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ส.ค. 2565

| 49 view
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 คณะกงสุลใหญ่อาเซียน ณ เมืองมุมไบ ประกอบด้วย นายดนย์วิศว์ พูลสวัสดิ์ กงสุลใหญ่ไทย นาย Zainal Azian Mohd Hashim กงสุลใหญ่มาเลเซีย และนาย Agus Prihatin Saptono กงสุลใหญ่อินโดนีเซีย ได้จัดการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับอาเซียน ให้แก่คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัย Indian Institute of Technology Bombay (IIT Bombay) เนื่องในวาระครบรอบ 55 ปีของการก่อตั้งสมาคมอาเซียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงประวัติความเป็นมาของอาเซียน กลไกการทำงาน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับอินเดียซึ่งครบรอบ 30 ปีในปีนี้ โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาสนใจเข้ารับฟังการบรรยาย และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประมาณ 30 คน
นอกจากนี้ คณะกงสุลใหญ่อาเซียน ยังได้พบหารือกับนาย Subhasis Chaudhuri อธิการบดีของ IIT Bombay ถึงโอกาสและลู่ทางในการขยายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในกรอบอาเซียน และในกรอบทวิภาคีอีกด้วย
 
11542 11543   11544   11559   11558