งานเปิดตัวหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ “A Legacy for All” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

งานเปิดตัวหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ “A Legacy for All” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ส.ค. 2565

| 31 view

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 กระทรวงการต่างประเทศจัดงานเปิดตัวหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ภาษาอังกฤษ เรื่อง “A Legacy for All” ซึ่งได้รวบรวมบทความที่เผยแพร่ระหว่างปี 2563 – ปัจจุบัน เกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในประวัติศาสตร์และสังคมไทย รวมทั้งในการพัฒนาประเทศ โดยมีนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา ผู้แทนโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้อง คณะทูตานุทูต และองค์การระหว่างประเทศ เข้าร่วมงานประมาณ 40 คน โดย e-book ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กล่าวถึงบทบาทของกรมสารนิเทศในการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการต่างประเทศ และข้อมูลของหนังสือ e-book ที่รวบรวมเรื่องเล่าจากมุมมองและประสบการณ์ของผู้เขียนแต่ละท่าน สะท้อนบทบาทของสถาบันด้านการพัฒนาประเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของสังคมไทย รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยผู้เขียนบทความหลายท่านได้มีส่วนร่วมในการถวายงานในโครงการพระราชด าริที่ทรงคุณค่าต่อชีวิตชุมชมไทยในหลายพื้นที่เน้นย้ำภาพของการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และประธานคณะทำงานจัดทำบทความใน e-book ได้กล่าวขอบคุณผู้เขียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การสนับสนุนข้อมูล และข้อคิดเห็นในการจัดบทความ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้จัดส่งบทความดังกล่าวให้สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัย และสื่อมวลชนท้องถิ่น เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์กับภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศเหล่านั้น โดยบทความทั้ง 18 บทความใน ebook ฉบับนี้ จัดทำขึ้นระหว่างปลายปี 2563 – กลางปี 2565 และได้รับการเผยแพร่ในสื่อต่างประเทศมากกว่า 20 แห่ง ใน 15 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ออสเตรีย บังกลาเทศ เบลเยียม กัมพูชา จีน กรีซ อิตาลี ญี่ปุ่น จอร์แดน คูเวต ปากีสถาน ศรีลังกา แอฟริกาใต้ สาธารณรัฐเกาหลี ติมอร์เลสเต และฮ่องกง

นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานผู้จัดทำ e-book กล่าวเปิดงาน และกล่าวถึงภาพรวมของ e-book ว่า เนื้อหาส่วนใหญ่มิใช่เรื่องใหม่ แต่ถือเป็นโอกาสทบทวนวาระสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย สะท้อนแนวคิดและประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาไปสู่อนาคต โดยบทความหลายเรื่อง อาทิ เรื่อง โคก หนอง นา เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร โครงการกำลังใจ เพื่อธำรงไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชนสำหรับกลุ่มเปราะบาง รวมถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจากปัจจัยภายใน ได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีในหลายประเทศ

โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด e-book ดังกล่าวได้ที่ A Legacy for All

cover_A_Legacy_for_All Screenshot_2022-08-03_130324