การขอทำหนังสือเดินทางชั่วคราว (อายุ 1 ปี)

การขอทำหนังสือเดินทางชั่วคราว (อายุ 1 ปี)

8 ก.ย. 2562

การขอทำหนังสือเดินทางชั่วคราว (อายุ 1 ปี)

สำหรับกรณีคนไทยที่เดินทางมาที่สาธารณรัฐอินเดีย และหนังสือเดินทางสูญหายหรือหมดอายุในอินเดียและมีความจำเป็นเร่งด่วน ไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทาง e-Passport ซึ่งต้องส่งไปผลิตเล่มที่กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ ได้ และมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหาย คนไทยดังกล่าวสามารถนำหลักฐานไปยื่นขอหนังสือเดินทางชั่วคราว อายุ 1 ปี แต่จะต้องตรวจสอบว่า ประเทศที่จะเดินทางไปนั้นรับหนังสือเดินทางชั่วคราวอายุ 1 ปีหรือไม่

การขอทำหนังสือเดินทางชั่วคราวอายุ 1 ปี (ใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการ)

1. หลักฐานที่ต้องใช้ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

 1. ใบแจ้งความ
 2. สำเนาบัตรประชาชน/ ทะเบียนบ้าน/ สำเนา หนังสือเดินทางเล่มเดิม
 3. ภาพถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทางจำนวน 3 รูป
 4. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว จำนวน 2 ชุด
 5. บันทึกสอบสวน จำนวน 2 ชุด
 6. บันทึกประกอบคำร้องกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย จำนวน 2 ชุด
 7. ค่าธรรมเนียม 400 รูปี

2. หลักฐานที่ต้องใช้ในกรณีหนังสือเดินหมดอายุ

 1. สำเนาบัตรประชาชน/ ทะเบียนบ้าน/ สำเนา หนังสือเดินทางเล่มเดิม
 2. ภาพถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทางจำนวน 3 รูป
 3. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราวจำนวน 2 ชุด
 4. บันทึกสอบสวน จำนวน 2 ชุด
 5. ค่าธรรมเนียม 400 รูปี

 

* * * * * * * * * * *