การขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (e-Passport) กรณีเล่มเดิมสูญหาย

การขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (e-Passport) กรณีเล่มเดิมสูญหาย

8 ก.ย. 2562

การขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (e-Passport) กรณีเล่มเดิมสูญหาย

 

1. การขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (e-Passport) กรณีเล่มเดิมสูญหาย

 1. ท่านจะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าที่หมายเลข 2282 3535
 2. การทำ E-passport ต้องมาด้วยตนเองเท่านั้น กรณีบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี) ผู้ปกครองจะต้องมาด้วย
 3. บุคคลที่เดินทางมาโดยวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) ไม่สามารถขอ E-passport ใหม่ได้ กรุณาโทรมาสอบถามข้อมูลกับทางสถานกงสุลใหญ่ฯ หากท่านอยู่ในกรณีดังกล่าว
 4. การขอหนังสือเดินทางใหม่หรือ E-passport ใช้เวลาทำการ 4 ถึง 6 สัปดาห์โดยประมาณ
 5. ค่าธรรมเนียม 2,000 รูปี (จ่ายเป็น Demand Draft ในนาม “Royal Thai Consulate-General, Mumbai)

2. ต้องกรอกแบบฟอร์มอะไรมาบ้าง?

 1. แบบฟอร์มที่ 1 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบฟอร์มที่ 2 และ3 จำนวน 1 ชุด
 3. แบบฟอร์มที่ 3 จำนวน 1 ชุด

3. ต้องเตรียมเอกสารอะไรมาบ้าง?

3.1 บุคคลที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 2. หลักฐาน ใบแจ้งความ จำนวน 1 ชุด
 3. หลักฐาน ยืนยันการมีวิซ่าอยู่ในสาธารณรัฐอินเดีย อาทิ
  • สำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีวิซ่า
  • หลักฐานการศึกษาต่อในสาธารณรัฐอินเดีย ( กรณี Student Visa )
  • จดหมายรับรองการจ้างงานจากนายจ้าง ( กรณี Employment Visa )
  • หลักฐานการสมรสกับบุคคลสัญชาติอินเดีย 

3.2 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดามารดาได้จดทะเบียนสมรส

 1. เอกสารในข้อ 3.1
 2. สำเนาสูติบัตรไทยมาจำนวน 1 ชุด
 3. สำเนา ทะเบียนสมรส ของบิดามารดา จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาหน้า Passport ของบิดามารดา จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาหน้า บัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้าน ของบิดามารดา จำนวน 1 ชุด

 

3.3 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส

 1. เอกสารในข้อ 3.1
 2. สำเนาสูติบัตรไทยมาจำนวน 1 ชุด
 3. สำเนา ใบปกครองบุตร หรือ ป.ค. 14 จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาหน้า บัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้าน ของบิดาหรือมารดา จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนา หน้า Passport ของบิดาหรือมารดา จำนวน 1 ชุด
 6. หากไม่มีเอกสารตามข้อ 3.3 ใหญ่ ข้อ 2 ย่อยจะต้องมากรอก แบบฟอร์มบันทึกสอบปากคำ ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เท่านั้น (แบบฟอร์ม 2)

3.4 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดามารดาได้จดทะเบียนหย่าเเล้ว

 1. เอกสารในข้อ 3.1
 2. สำเนาสูติบัตรไทยมาจำนวน 1 ชุด
 3. สำเนา ใบหย่า ของบิดามารดา จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนา ใบปกครองบุตรหรือ ป.ค. 14 หรือ บันทึกการหย่าที่ระบุผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาหน้า บัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้าน ของบิดาหรือมารดา จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนา หน้า Passport ของบิดาหรือมารดา จำนวน 1 ชุด
 7. หากไม่มีเอกสารตามข้อ 3.3 ใหญ่ ข้อ 2 ย่อยจะต้องมากรอก แบบฟอร์มบันทึกสอบปากคำ ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เท่านั้น

การออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) จะออกตามข้อมูลในทะเบียนราษฎรของผู้ร้องที่ประเทศไทย ทั้งนี้ นามสกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม

 

การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่หรือ E-passport ไม่สามารถดำเนินการทางไปรษณีย์ได้

 

* * * * * * * * * * *