การขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ e-Passport (กรณีเล่มแรก หรือ เล่มปัจจุบันหมดอายุ)

การขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ e-Passport (กรณีเล่มแรก หรือ เล่มปัจจุบันหมดอายุ)

8 ก.ย. 2562

การขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ e-Passport (เล่มแรกหรือเล่มปัจจุบันหมดอายุ)

 

1. การขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ e-Passport (กรณีเล่มแรก หรือ เล่มปัจจุบันหมดอายุ)

 1. ท่านจะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ที่ หมายเลขโทรศัพท์   2283 3535
 2. การทำ E-passport ต้อง มาด้วยตนเองเท่านั้น กรณีบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี) ผู้ปกครองจะต้องมาด้วย
 3. การขอหนังสือเดินทางใหม่หรือ E-passport ใช้เวลาทำการ 4 ถึง 6 สัปดาห์โดยประมาณ
 4. ค่าธรรมเนียม 2,500 รูปี (จ่ายเป็น Demand Draft ในนาม “Royal Thai Consulate-General, Mumbai”)

2. ต้องกรอกแบบฟอร์มอะไรมาบ้าง?

 1. แบบฟอร์มที่ 1 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบฟอร์มที่ 2 และ 3 จำนวน 1 ชุด (กรณีหนังสือเดินทางหมดอายุ)
 3. หนังสือยินยอม (กรณีผู้เยาว์)
   

3. ต้องเตรียมเอกสารอะไรมาบ้าง?

3.1 บุคคลที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

 1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
 2. สำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

3.2 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดามารดาได้จดทะเบียนสมรส

 1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
 2. สำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาสูติบัตรไทยมาจำนวน 1 ชุด
 4. สำเนา ทะเบียนสมรส ของบิดามารดา จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาหน้า Passport ของบิดามารดา จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนาหน้า บัตรประชาชน ของบิดามารดา จำนวน 1 ชุด

3.3 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส

 1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
 2. สำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาสูติบัตรไทยมาจำนวน 1 ชุด
 4. สำเนา ใบปกครองบุตร หรือ ป.ค. 14 จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาหน้า บัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้าน ของมารดา จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนาหน้า Passport ของบิดามารดา จำนวน 1 ชุด

3.4 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดามารดาได้จดทะเบียนหย่าเเล้ว

 1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
 2. สำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาสูติบัตรไทยมาจำนวน 1 ชุด
 4. สำเนา ใบหย่า ของบิดามารดา จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนา ใบปกครองบุตรหรือ ป.ค. 14 หรือ บันทึกการหย่าที่ระบุผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนา หน้าบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครองบุตร จำนวน 1 ชุด
 7. สำเนาหน้า Passport ของบิดามารดา จำนวน 1 ชุด

การออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) จะออกตามข้อมูลในทะเบียนราษฎรของผู้ร้องที่ประเทศไทย ทั้งนี้ นามสกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม


ถ้าผู้ร้องต้องการให้นามสกุลในหนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการสมรส/หย่า จะต้องแก้ไขนามสกุลในทะเบียนราษฎรก่อนที่จะเดินทางมาทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์  ดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “การเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนราษฎร”

 

* * * * * * * * * * *