บริการคนไทย / Services

บริการคนไทย / Services

ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือเดินทางและการตรวจลงตรา (วีซ่า) อัตราใหม่ มีผลบังคับใช้ 1 ก.ย. 2557 เป็นต้นไป

ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือเดินทางและการตรวจลงตรา (วีซ่า) อัตราใหม่ มีผลบังคับใช้ 1 ก.ย. 2557 เป็นต้นไป

8 ก.ย. 2562

เอกสารประกอบ

services-20150422-202724-044991