บริการคนไทย / Services

บริการคนไทย / Services

ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือเดินทางและการตรวจลงตรา (วีซ่า) อัตราใหม่

ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือเดินทางและการตรวจลงตรา (วีซ่า) อัตราใหม่

8 ก.ย. 2562

เอกสารประกอบ

ConsularServiceFees2018