บริการคนไทย / Services

บริการคนไทย / Services

ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือเดินทางและการตรวจลงตรา (วีซ่า) อัตราใหม่

ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือเดินทางและการตรวจลงตรา (วีซ่า) อัตราใหม่

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ย. 2565

| 872 view

เอกสารประกอบ

ConsularServiceFees2018