วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ย. 2565

| 215 view

การยื่นจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมและจัดตั้งสภาวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติและประสานการดำเนินงานวัฒนธรรมซึ่งภาคประชาสังคมและประชาชนมีส่วนร่วม พ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 13 กำหนดให้มีการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมในระดับต่าง ๆ เช่น ประเทศ จังหวัด อำเภอ และตำบล ซึ่งต่อมากระทรวงวัฒนธรรมได้ออกกฎกระทรวงจัดตั้งสภาวัฒนธรรมเพิ่มเติม พ.ศ. 2555 กำหนดให้จัดตั้งสภาวัฒนธรรมเพิ่มเติม 6 ระดับ ซึ่งรวมถึงสภาวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศด้วย

สภาวัฒนธรรมดังกล่าวจะประกอบด้วย กรรมการและสมาชิกที่เป็นผู้แทนองค์กรซึ่งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม (พ.ร.บ.ฯ มาตรา 15)

โดยกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดให้ 1 สภาฯ ต้องมีเครือข่ายวัฒนธรรม ตั้งแต่ 2 เครือข่ายขึ้นไป และสมาชิกรวม 50 คนขึ้นไป และใน 1 เมือง ให้มีสภาวัฒนธรรมได้เพียง 1 สภา

"เครื่อข่ายวัฒนธรรม" หมายความว่า การรวมกันของบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กร หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกันหรือทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และได้จดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแล้ว (กฎกระทรวงกำหนดที่มา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา จำนวนกรรมการและสมาชิก วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งหน้า การประชุม การบริหารจัดการ และการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรม พ.ศ. 2555 ข้อ 1)

ขั้นตอนการดำเนินการจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมและจัดตั้งสภาวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

      1) ชุมชนไทย ส่งเอกสารเพื่อยื่นจดแจ้งเป็นเครือข่าย และสมาชิกสภาวัฒนธรรมทางไปรษณีย์ไปที่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ 14 ถนนเทียนร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10330 หรือทาง E-mail ที่ [email protected] ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. -15 พ.ย. 2555 โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

            1.1) แบบขอจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม (แบบ จจ.สวธ.01)

            1.2) แบบรายงานมติขององค์กรเพื่อเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม (แบบ จจ.สวธ.02)

            1.3) แบบบัญชีรายชื่อสมาชิกองค์กร (แบบ จจ.สวธ.03)

            1.4) แบบบัญชีรายชื่อผู้แทนองค์กร (เอกสารประกอบแนบท้าย แบบ จจ.สวธ.03)

            1.5) ใบมอบฉันทะ (ถ้ามี)

      2) กรมส่งเสริมวัฒนธรรมตรวจสอบเอกสาร และรับรองการจดแจ้งเป็นเครื่อข่ายและสมาชิกสภาวัฒนธรรม พร้อมแจ้งให้เครือข่ายสภาวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศทราบ

      3) ชุมชนไทยที่ได้รับการรับรองการจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมจัดประชุมเพื่อตั้งกรรมการสภาวัฒนธรรม และรายงานผลการตั้งกรรมการสภาวัฒนธรรมให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมทราบ เพื่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะดำเนินการจัดทำประกาศแต่งตั้งต่อไป

      ดาวน์โหลดคู่มือการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม หรือติดต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ โทร. 0 2247 0013 ต่อ 1420

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1) พ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553
http://www.thaiembassy.org/mumbai/contents/images/text_editor/files/Culture_Bill_2555.pdf

2) กฎกระทรวง (วัฒนธรรม) จัดตั้งสภาวัฒนธรรมเพิ่มเติม พ.ศ. 2555
http://www.thaiembassy.org/mumbai/contents/images/text_editor/files/Min%20Reg%201.pdf

3) กฎกระทรวง (วัฒนธรรม) กำหนด ที่มา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา จำนวนกรรมการและสมาชิก วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งหน้า การประชุม การบริหารจัดการ และการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรม พ.ศ. 2555
http://www.thaiembassy.org/mumbai/contents/images/text_editor/files/Min%20Reg%202.pdf

4) แบบฟอร์มทั้งหมด
http://www.thaiembassy.org/mumbai/contents/images/text_editor/files/All%20Forms.pdf